REGULAMIN

PHU POPULARNA BARBARA POPŁAWSKA będąca właścicielem platformy „Zamówień Internetowych”

http://sklep.popularna.pl/ . Kooperacja poprzez serwis „Zamówień Internetowych” odbywa się na zasadach współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, co nie jest jednoznaczne z przepisami prawa ustawy o prawach konsumenta. Pragniemy zapewnić, że wszelkie ewentualne wątpliwości rozwiązywane będą na korzyść konsumenta.

 

 

REGULAMIN

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z platformy „Zamówień Internetowych” działający pod adresem http://sklep.popularna.pl/.
  2. Operatorem „Zamówień Internetowych”. jest PHU POPULARNA BARBARA POPŁAWSKA z siedzibą w Warszawie (02-473 Warszawa, ul. Popularna 18), numer REGON 010459794, numer NIP 522-001-26-05.
  3. Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców korzystających z „Zamówień Internetowych”.
  4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest PHU POPULARNA BARBARA POPŁAWSKA. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach obsługi handlowej. Każdy partner ma prawo wglądu w dane rejestrowe swojej firmy. Prosimy o informowanie o wszelkich zmianach w danych firmowych.
  5. Definicje użyte w niniejszym regulaminie:
   1.  Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w „Zamówieniach Internetowych” .umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz dopisanie uwag dotyczących realizacji zamówienia.
   3. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
   4. - usługa elektroniczna; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, a także informacje o złożonych przez niego zamówieniach w „Zamówieniach Internetowych”..
   5. - dostępna w systemie zamówień internetowych rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   6.  Regulamin - niniejszy regulamin systemu zamówień internetowych.
   7.  „Zamówienia Internetowe”.- platforma internetowa Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi, wymienionymi w pkt. 1.1. niniejszego regulaminu.
   8. - „Zamówień Internetowych” -PHU POPULARNA BARBARA POPŁAWSKA z siedzibą w Warszawie (02-473 Warszawa, ul. Popularna 18), numer REGON 010459794, numer NIP 522-001-26-05.
   9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawarta (lub zawierana) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem „Zamówień Internetowych”.
   10.  Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem platformy „Zamówień Internetowych”
   11.  Ustawa o prawach konsumenta/ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
   12. - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. Usługi elektroniczne w „Zamówieniach Internetowych”.-
  1. Na platformie „Zamówień Internetowych” dostępne są następujące usługi elektroniczne: konto, formularz zamówienia oraz .
  2. Usługa „konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta (rezygnacji z konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@popularna.pl lub też pisemnie na adres: PHU POPULARNA BARBARA POPŁAWSKA, 02-485 Warszawa, ul. Kleszczowa 16.
  3. Usługa „formularz zamówienia”
   1. świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy (ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zakończenia procesu składania zamówienia za jego pośrednictwem).
   2. Dostępna jest chronologicznie posortowana [od ostatniego do najstarszego] historia zamówień gdzie widnieje „ Nr. zam.” jego„Data” ,aktualny „Status” i wartość zamówienia.
  4. Usługa historii dokumentów handlowychświadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Nie ma możliwości jej wyłączenia w ramach konta. Historia dotyczy zarówno dokumentów handlowych powstałych na skutek użycia platformy „Zamówień Internetowych” jak i dokumentów utworzonych w trakcie zakupów tradycyjnych dokonanych w lokalach firmy PHU POPULARNA BARBARA POPŁAWSKA.
  5. Wymogi techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu i poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną opcją zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.
  6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z platformy „Zamówień Internetowych” w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Szczególnie dotyczy to tajemnicy dostępności produktów i poziomu cen oferowanych Usługobiorcy.
  7. Usługodawca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze sprzecznym z prawem.

Powrót